Synergy Accessibility Tips Khả năng tiếp cận chế độ

Liên hệ

Sinh viên

Liên hệ với giáo viên của bạn hoặc nghiên cứu công nghệ chuyên gia (RTS) hoặc giảng dạy công nghệ chương trình đào tạo lãnh đạo (ITCL) tại trường học của bạn để được giúp đỡ StudentVUE.

Cha mẹ

Liên hệ với giáo viên của học sinh về lớp.

Liên hệ với trường học của bạn với câu hỏi về lượng khán giả hoặc cập nhật thông tin của học sinh.

Liên hệ với phụ huynh giúp đỡ ParentVUE: parenthelp@bsd405.org hoặc (425) 456-4222